ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

TI EΙΝΑΙ ΤΟ “VOUCHER” ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους από 29 έως 64 ετών, να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 60 ειδικότητες 10 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα – ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας & βιομηχανία
 • 500 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων των καταρτισθέντων
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης

Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε κανονική απασχόληση διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, η οποία βέβαια θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης προκήρυξης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» & «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ΤΕΙ» που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα), Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ ισότιμου τίτλου σπουδών ή Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ ισότιμου τίλτου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας
 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο
 • Επιχειρήσεις στις οποίες η πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα (Εξαίρεση: Αποκλειστικά για τα προγράμματα του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα)
 • Οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης θα πρέπει η επιχείρηση πρέπει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την απόλυση να προβεί σε νέα πρόσληψη. (Σημείωση: Προκειμένου να αποδεικνύεται ο τρέχων αριθμός εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση, η επίχειρηση πρακτικής οφείλει να δίνει στον Πάροχο Κατάρτισης 3 Υπεύθυνες Δηλώσεις κατά την διάρκεια υλοποίησης του πρόγραμματος: 1 πριν την υπογραφή της σύμβασης, 1 πριν την έναρξη πρακτικής και 1 μετά την λήξη της πρακτικής)
 • Στην έννοια της μείωσης προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: α. οι απολύσεις που αφορούν σε υποβολή μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο (άρθρο 5 του Ν.2112/1920), β. οι καταγγελείες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 ΑΚ) & γ. οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος
 • Οι επιχειρήσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και δεν έχουν προβεί στην πρόσληψη ωφελούμενου μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης έως την έκδοση της παρούσας προκήρυξης δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση.
 • Η αντιστοιχία απασχολούμενων – Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης είναι η εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
0-4 Έως 1 άτομο
Από 5 και πάνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Εργατικό Δυναμικό για 5 μήνες χωρίς καμία επιβάρυνση από την μεριά της εταιρείας: Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον Πάροχο Κατάρτισης και το επίδομα των καταρτιζομένων από την Διαχειριστική Αρχή.
 • Επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στην περίπτωση που θελήσει η εταιρεία να προβεί σε πρόσληψη των καταρτιζομένων μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης (Σημείωση: Αποτελεί αντικείμενο άλλης προκήρυξης)

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» με αποδεδειγμένη, 19ετή εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών παρέχει:

 • Αξιολόγηση της αίτησης σας και ένταξης της επίχειρησης στο πρόγραμμα
 • Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες των κλάδων αιχμής της οικονομίας
 • Συνεργασία του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης της επιχείρησης καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων
Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00μμ

 • ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 2105582372, 373, 374
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206, 2661181232

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

[]
1 Step 1
ΚΑΝΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
Previous
Next
2017-01-30T20:27:15+00:00