ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ VOUCHER 29-64

Μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας (13 Σεπτεμβρίου 2017) ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής», σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων έως και την 09/10/2017 και ώρα 11.59 μ.μ.