ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 147058/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών (Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ΕΠΕ), πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού προτίθεται να διεξάγει προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό που διαχειρίζεται τρόφιμα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με νέα Υγειονομική Διάταξη ΥΔ.96967/8-10-12.

Στο Άρθρο 9 της Διάταξης (Εκπαίδευση) καθορίζεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, δηλαδή βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Η εκπαίδευση και η αντίστοιχη πιστοποίηση εποπτεύεται από τον Ενιαίο Φορεά Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται να αναπτύξουν πλήρες σύστημα HACCP, έχουν τη δυνατότητα ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν:

  • στη διασφάλιση της ποιότητας,
  • την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και
  • την προστασία του καταναλωτή

σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Από την εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι παραλαμβάνουν προσωρινή Βεβαίωση Κατάρτισης.
Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΦΕΤ και να αποκτήσουν την επίσημη βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ.
Το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζεται στα τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ΙΚΕ

Το Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ΕΠΕ με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, και έχοντας ήδη υλοποιήσει στο παρελθόν Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων προσφέρει πλήρη Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων Επιπέδου 1, διάρκειας 10 ωρών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κε.Δι.Βι.Μ. ή σε άλλο κατάλληλο χώρο, σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρεμποδίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Τα προγράμματα εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου, θα ξεκινήσουν 40 ημέρες μετά την υποβολή τους, επομένως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει άμεσα να μας αποστείλουν την αίτηση για εκπαίδευση του προσωπικού τους.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθούν τουλάχιστον 30 ενδιαφερόμενοι για κάθε τμήμα.
Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ (0,24%) και αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες υποβολής του προγράμματος ΔΩΡΕΑΝ.
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Πληροφορίες καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 18.00μμ

Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00μμ

  • ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 2105582372, 373, 374
  • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206, 2661181232
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ