You are currently viewing Ειδικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Άσκηση της δραστηριότητας του Χειρισμού Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Έργων

Ειδικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Άσκηση της δραστηριότητας του Χειρισμού Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Έργων

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών, «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, αδειοδοτημένο κέντρο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πρόκειται να υλοποιήσει το «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του Χειρισμού Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Έργων που κατατάσσονται στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων)».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα Χειρισμού Μηχανημάτων Έργου συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των 10 KW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως 2.500 kgr της Ομάδας Β (έως 120 KW) ειδικότητας 2, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4Β του ν. 3982/2011, που κατατάσσονται στις περ. 2.7 και 2.8 του άρθρου 2, βάσει και του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (Β΄ 519) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 

(α) 2.7. Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) και

(β)2.8. Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: (i) η ορθή και αποδοτική εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών με τη χρήση Μ.Ε. (με και χωρίς φορτίο), και (ii) η ασφάλεια των χειριστών Μ.Ε. και του λοιπού προσωπικού στους εν γένει χώρους εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

α) να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό,

β) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

γ) να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 12 ωρών (δια ζώσης εκπαίδευση)
 • Πρακτική άσκηση διάρκειας 60 ωρών (δια ζώσης εκπαίδευση).
 • Πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Θεωρητική Εκπαίδευση:

 • Νομοθεσία
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Δομή και Λειτουργία Μ.Ε.
 • Τύποι Κίνησης
 • Σταθερότητα Μ.Ε.
 • Διαδικασίες Χειρισμού
 • Τακτικός Έλεγχος
 • Χειρισμός Φορτίου
 • Ειδικά Φορτία
 • Ασφαλής Οδήγηση
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Πρακτική Άσκηση:

Η πρακτική άσκηση έχει ως στόχο την απόκτηση της ικανότητας «ορθού χειρισμού» ενός μηχανήματος έργου υπό πραγματικές συνθήκες, δηλαδή την ικανότητα ενός χειριστή να ανταπεξέλθει σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες που απαιτούνται σε έναν βιομηχανικό χώρο:

 • οδήγηση οχήματος,
 • παραλαβή φορτίου,
 • στοίβαξη φορτίου,
 • μεταφορά και ορθή εναπόθεση φορτίου στην προβλεπόμενη θέση και
 • στάθμευση.

Με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, πραγματοποιείται αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τόσο του θεωρητικού μέρους, όσο και του πρακτικού.

Η αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους πραγματοποιείται με τη χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Η αξιολόγηση του πρακτικού μέρους, πραγματοποιείται με την επίδειξη της ικανότητας «ορθού χειρισμού» ενός μηχανήματος έργου σε πραγματικές συνθήκες βιομηχανικού χώρου.

Σε περίπτωση αποτυχίας, δίνεται η δυνατότητα επαναξιολόγησης μετά από συμπληρωματική παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, διάρκειας:

α) 3 ωρών για τη θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης εκπαίδευση),

β) 12 ωρών πρακτικής άσκηση (δια ζώσης εκπαίδευση).

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν υποχρεωτικά στο Φορέα:

 1. αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
 2. φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),
 3. επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,
 4. φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας,
 5. πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),
 6. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται:              i) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,               ii) η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.
 • Είμαστε Αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Διαθέτουμε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για την υλοποίηση των δια ζώσης μαθημάτων.
 • Συνεργαζόμαστε με έγκριτες βιομηχανίες που διαθέτουν άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
 • Χρησιμοποιούμε ιδιόκτητη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (https://elearning.ekepee.gr/) , η οποία έχει αναπτυχθεί με φιλικότητα προς τον χρήστη και προσαρμόζεται με ευελιξία άμεσα στις ανάγκες κάθε δράσης.
 • Εξασφαλίζουμε άμεση έναρξη τμημάτων, πρωινά και απογευματινά, κατόπιν διαθεσιμότητας.
 • Υποστηρίζουμε δίκτυο φορέων κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα, για να διασφαλίσουμε αξιόπιστες υπηρεσίες κατάρτισης κοντά στον τόπο διαμονής σας.
 • Συνεργαζόμαστε με πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση και την ένταξη των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας.

Χειρισμού Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Έργων

Προαιρετικό Πεδίο
Προαιρετικό Πεδίο
Προαιρετικό Πεδίο
Προαιρετικό Πεδίο
Προαιρετικό Πεδίο
Προαιρετικό Πεδίο
Προαιρετικό Πεδίο

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της Αίτησης σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  για την επιτυχή και ασφαλή υποβολή της αίτησης σας.

Πληροφορίες

 • 72 ώρες
 • Ναι
 • Ελληνικά