You are currently viewing Νέο Πρόγραμμα 8μηνης Κοινωφελούς Εργασίας σε Υπηρεσίες Υπουργείων

Νέο Πρόγραμμα 8μηνης Κοινωφελούς Εργασίας σε Υπηρεσίες Υπουργείων

Το  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών, «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – ΚΔΒΜ,  σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων και ολοκληρώνεται 31 Οκτωβρίου 2022 για την κοινωφελή εργασία 2.260 άτομων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ.

Η δράση, διάρκειας 8 μηνών, έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της
απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τη ΔΥΠΑ.

Η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες

 • 120 - 150 ώρες
 • Ναι
 • Ελληνικά
 • -

Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει

 • Απασχόληση 8 μηνών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Μετανάστευσης.
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher).
 • Πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Η δράση θα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας έως 67 ετών, υποχρεωτικής έως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 

3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας  Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) άνω των 29 ετών

6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). 

7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ). 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον απασχολήθηκαν και ασφαλίσθηκαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018,10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημόσιες Προσκλήσεις της ΔΥΠΑ.

Δράση

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα). Παράλληλα τα προγράμματα θα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η δράση περιλαμβάνει:

 •  Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 •  Πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης έως 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελούμενων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής εκπαίδευσης θα είναι :

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 4. Πρόληψη φυσικών καταστροφών
 5. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εταιρεία δεσμεύεται για τη διαφύλαξή τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.