You are currently viewing Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων 25-45 ετών

Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων 25-45 ετών

Προκήρυξη ΝΕΑΣ δράσης προώθησης στην απασχόληση, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε 10.0000 εγγεγραμμένους άνεργους ηλικίας 25 έως 45 ετών, να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

 • Θεωρητική συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 80 ωρών για την ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανακατάρτιση του (reskilling)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Απασχόληση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης

Ειδικότερα η Δράση επιχειρεί να επικαιροποιήσει ή/ και να αναβαθμίσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες των ωφελουμένων, ώστε να ενισχύσει την προοπτική μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση, αλλά και απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Επίσημη ενημέρωση για τη Δράση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta  
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ.

Οφέλη των ανέργων

Τα οφέλη των συμμετεχόντων θα είναι τα εξής:

 • Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 400 ευρώ (μικτά).
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθόλη την διάρκεια του προγράμματος.
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’όλη την διάρκεια της Απασχόλησης      

    (επαγγελματικός κίνδυνος, ατύχημα).

 • Ευέλικτη θεωρητική κατάρτιση με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτιση (τηλεκατάρτιση)
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων
 • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Ποίες Επιχειρήσεις εχουν Δικαίωμα Συμμέτοχης

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας.
 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της πράσινης οικονομίας.
 • Δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο
 • Για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994
 • Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία ωφελούμενου

 

Δημόσια Δαπάνη ανά ωφελούμενο

 

Άνεργοι σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ηλικίας 25-30 ετών

6.000 = 6 ΜΗΝΕΣ Χ 1.000,00 (50%)

Άνεργοι σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ηλικίας 31-45 ετών

4.800 = 6 ΜΗΝΕΣ Χ 800,00 (50%)

 • Για την επιχορήγηση ισχύει ο κανόνας de minimis περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων

Οφέλη Επιχειρήσεων:

 • Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες, αριθμού ίσου έως και του 80% του απασχολούμενου προσωπικού, για 6 μήνες (150 ώρες), συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας.
 • Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, συμμορφούμενες με τον κανόνα de minimis.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση
θα προχωράει στην πρόσληψη του ανέργου.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα
41.331.600 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.