Το  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2,  πιστοποιημένο κέντρο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (Κατηγορία Α’), σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) . Eίναι συμβεβλημένο με το  Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.),του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Μαζί μας θα προετοιμαστείς σωστά για τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π!

Το πρόγραμμα, προσφέρεται και με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω τηλεκατάρτισης(e–learning)

Νομοθετικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3707/2008, ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος που απασχολείται ως Προσωπικό Ασφαλείας (Security), υποχρεούται να κατέχει Τίτλο Επαγγελματικής Κατάρτισης για την έκδοση Άδειας Εργασίας.
Κατά την ΚΥΑ υπ’αριθ. 4892/1/76-γ’/ΦΕΚ 664Β/17-5-2010, όπως τροποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1016/109/183/ΦΕΚ Β 606/5-3-2012, αναγνωρισμένο τίτλο αποτελεί το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» ή αντίστοιχο προς αυτό που χορηγείται μετά από πιστοποίηση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 4β του Ν.2009/1992, η οποία διεξάγεται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α).
Το Κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» ορίζεται από την ΥΑ υπ. Αρ. Β/14135/ ΦΕΚ β/2160/18-7-2012, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. ΓΠ/20007/ΦΕΚ Β/2899/29-10-2012 ΥΑ.

Σε ποιους απευθύνετε?

Το Πρόγραμμα  απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security).

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,24%

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 105 ωρών

Εισαγωγή στο Θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλειας

Εθνικό Νομοθετικό & Θεσμικό Πλαίσιο

Εργασιακό Στρες και Διαχείριση Διαπροσωπικών Συγκρούσεων

Ποινικός Κώδικας

Ποινική Δικονομία

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Εισαγωγή στην έννοια της Ασφάλειας

Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Βασικά Καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Ανταπόκριση σε περιστατικά

Ασφάλεια εγκαταστάσεων

Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Προστασία προσώπων και χρηματαποστολών

Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία – Αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων

Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν διάρκεια 105 διδακτικές ώρες και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής κατάρτισης 1ου Επιπέδου το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της σχετικής άδειας εργασίας. Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» , είναι συμβεβλημένο με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ)  του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κατάρτιση προσωπικού ασφαλείας.Η διαδικασία για την πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων στην «ιδιωτική ασφάλεια» διεξάγεται με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της ποιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πολιτείας και κοινωνικών εταίρων, την ενίσχυση της διαφάνειας στα επαγγελματικά προσόντα, τη διευκόλυνση στις διαδικασίες της Δια Βίου Μάθησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι:

 • Φωτογραφία Τύπου Ταυτότητας
 • Επικυρωμένο Δελτίο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίας άδειας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει διαθέσιμο)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (Αντίγραφα βεβαιώσεων Εργοδότη ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα – εφόσον υπάρχει)
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης/ πρακτικής άσκησης (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα)

✓ με e-mail στο ekepee@otenet.gr

ή

✓ με fax στο 2105588375, για συμμετοχή σε πρόγραμμα στην Αθήνα,

✓ με fax στο 2661181208, για συμμετοχή σε πρόγραμμα στην Κέρκυρα

Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 2105582372-373-374

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206-232

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας!

  Αίτηση Ενδιαφέροντος Security
  1. ΕργαζόμενοςΆνεργος
  1. Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και δύναμαι να το αποδείξω αν αυτό μου ζητηθεί.


  Διάρκεια

  105 ώρες

  Βεβαίωση

  ΝΑΙ

  Γλώσσα

  Ελληνικά