You are currently viewing Πιστοποίηση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Πιστοποίηση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 147058/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Tο  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, και έχοντας ήδη υλοποιήσει στο παρελθόν Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων προσφέρει πλήρη Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων Επιπέδου 1, διάρκειας 10 ωρών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2  ή σε άλλο κατάλληλο χώρο, σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρεμποδίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου, θα ξεκινήσουν 40 ημέρες μετά την υποβολή τους, επομένως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει άμεσα να μας αποστείλουν την αίτηση για εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Σύμφωνα με τη νέα Υγειονομική Νομοθεσία του ΕΦΕΤ (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων και ποτών, των ξενοδοχείων συμπεριλαμβανομένων, να εκπαιδευτεί σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθούν τουλάχιστον 30 ενδιαφερόμενοι για κάθε τμήμα.
Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,06% και αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες υποβολής του προγράμματος ΔΩΡΕΑΝ.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με νέα Υγειονομική Διάταξη ΥΔ.96967/8-10-12.

Στο Άρθρο 9 της Διάταξης (Εκπαίδευση) καθορίζεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, δηλαδή βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Η εκπαίδευση και η αντίστοιχη πιστοποίηση εποπτεύεται από τον Ενιαίο Φορεά Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται να αναπτύξουν πλήρες σύστημα HACCP, έχουν τη δυνατότητα ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

Το ανωτέρω πρόγραμμα στοχεύει στη μετάδοση γενικών και βασικών γνώσεων για την ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών/χειρισμών κατά την παραγωγή/επεξεργασία/αποθήκευση/μεταφορά /διακίνηση/διάθεση ασφαλών τροφίμων και την ορθή κατανόηση των υποχρεωτικών, από το νόμο και την τρέχουσα επιστημονική τεχνογνωσία, πρακτικών για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα (σεμινάριο ΕΦΕΤ) απευθύνεται σε εργαζόμενους στον κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων, ανεξαρτήτως της παρεχόμενης σχέσης εργασίας εργοδότη-εργαζόμενου (μόνιμοι, συμβασιούχοι εποχικοί υπάλληλοι, κ.λ.π.) καθώς και τις ιθαγένειας που κατέχουν. Αφορά άτομα που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή εργάζονται σε εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ;

Από την εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν:

    • στη διασφάλιση της ποιότητας

 

    • την παραγωγή ασφαλών προϊόντων

 

    • την προστασία του καταναλωτή

 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ.

Οι ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης (σεμινάριο ΕΦΕΤ) για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Επιπέδου 1) είναι συνοπτικά οι εξής:

Εισαγωγή στη Ασφάλεια Τροφίμων

Μικροοργανισμοί και Χαρακτηριστικά

Τροφοδηλητηριάσεις - Παρεμπόδιση 

Ατομική Υγιεινή και Συμπεριφορά του Χειριστή Τροφίμων

Εργασιακό Περιβάλλον

Πρακτικές Καθαρισμού

Κοινά Μιάσματα και 'Ελεγχος 

Νομοθεσία Υγιεινής Τροφίμων

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος(οι εκπαιδευόμενοι παραλαμβάνουν προσωρινή Βεβαίωση Κατάρτισης) για Βεβαίωση Συμμετοχής, και θα έχετε το δικαίωμα συμμετοχής εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΦΕΤ.

  Πληροφορίες 

  Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 2105582372-373-374

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206-232

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας!

Πιστοποίηση

Πληροφορίες

Διάρκεια

10 ώρες

Βεβαίωση

ΝΑΙ

Γλώσσα

Ελληνικά

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος Ενδιαφέροντος Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων

Κατι πήγε στραβά...