You are currently viewing <strong>Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας</strong>

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

Yλοποιήσή μαθήματα Κατάρτισης, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
Τα Προγράμματα Θεωρητικής Κατάρτισης έως 150 ώρες και θα πραγματοποιηθούν σε Ασύγχρονη ή Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση.

Το θεματικό αντικείμενο των τμήματα θα καθοριστεί από τις επιλογές των ωφελούμενων το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί:

 •  στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
 •  στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
 •  στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
 • στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Δράση

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα). Παράλληλα τα προγράμματα θα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η δράση περιλαμβάνει:

 •  Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 •  Πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης έως 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελούμενων.

Αντικείμενα κατάρτισης

Η συμμετοχή στην κατάρτιση θα είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως 54 ετών και θα αφορά ενδεικτικά ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης ανάλογα με την επιλογή του ωφελούμενου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της ηλικίας και του εκπαιδευτικού επίπεδου.

Η Κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και είτε θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη / ες ημέρα /ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελούμενων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης για την υλοποίησή της είτε συγκεκριμένο διάστημα εντός του οποίου θα υλοποιηθεί αδιαλείπτως.

Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», απο αδειοδοτημένο πάροχο κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, διαβάστε εδώ ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης είναι τα ακόλουθα:
α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,
γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,
δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

 • Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ ή Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια
 • Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ ή Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25)
 • Ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ ή Οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια
 • Ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ ή Οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια
 • Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ ή Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια

ε) ηλικία:

 • 18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
 • 30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια
 • 45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια
 • 55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια

στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: σαράντα (40) μόρια και
θ) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.

*Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι συμμετέχοντες σε αντίστοιχα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης τα προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα στις δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμό 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης ενδεικτικά δύναται να είναι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες : Θεματικό αντικείμενο

 1. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων(140 ώρες)
 2. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας(130 ώρες)
 3. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων(120 ώρες)
 4. Πρώτες βοήθειες(130 ώρες)
 5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων  (120 ώρες)
 6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)(120 ώρες)
 7. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ Επιπέδου Ι: Word, Excel & Internet(120 ώρες)
 8. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ Επιπέδου ΙΙ: Word, Excel, Internet & Powerpoint(120 ώρες)
 9. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ Επιπέδου ΙΙΙ: Word, Excel, Internet, Powerpoint & Access(120 ώρες)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες: Θεματικό Αντικείμενο

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων(130 ώρες)
 2. Εισαγωγή στα ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία(120 ώρες)
 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντηρητής Πρασίνου(120 ώρες)
 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείρηση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)(120 ώρες)
 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου (120 ώρες)
 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης(120 ώρες)

Πληροφορίες

 • 120 - 150 ώρες
 • Ναι
 • Ελληνικά
 • Vellum Global Educational Services ή GlobalCert