Ενδοεταιρικά προγράμματα

Η ικανοποίηση των εργαζόμενων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σύνδεση των προσωπικών τους στόχων με αυτούς της επιχείρησης. Η επιχείρηση οφείλει να δίνει στους εργαζόμενους την αξία που έχουν.

Τα ενδοεταιρικά προγράμματα είναι εξειδικευμένα Σεμινάρια, ειδικά σχεδιασμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες επιμόρφωσης των εργαζομένων της επιχείρησής σας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος χαρακτηρίζεται από συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές. Η διαρκής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η ύπαρξη νέων βέλτιστων πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας δημιουργούν την ανάγκη υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης σε μια εταιρεία.

Το Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου  2, στα πλαίσια της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχει, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προγράμματα ΕνδοΕπιχειρησιακής Κατάρτισης του προσωπικού τους.

Όλα τα προγράμματα της Ενδοεταιρικής Eκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ

Για την τελική διαμόρφωσή του κάθε προγράμματος, πάντοτε προηγείται συνεργασία της Επιχείρησης, του Υπεύθυνου Συμβούλου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 και του Εισηγητή.

Το Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε, συνεργάζεται με εισηγητές, οι οποίοι διαθέτουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε, διοργανώνει και υλοποιεί προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχο της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί η:

 • Δημιουργία μιας βάσης άμεσα διαθέσιμων και ικανών στελεχών για την ανάληψη νέων και υψηλών απαιτήσεων αρμοδιοτήτων
 • Ενίσχυση της ικανότητας της επιχείρησης για προσαρμογή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών μέσω ενός υψηλά καταρτισμένου προσωπικού
 • Εγκαθίδρυση μιας επαρκούς, αποτελεσματικής και υψηλά κινητοποιούμενης ομάδας, η οποία θα ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και θα ανυψώνει το ηθικό των εργαζομένων
 • Διασφάλιση ενός επαρκούς και ικανού ανθρώπινου δυναμικού για την προαγωγή και την ανάπτυξη της επιχείρησης

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την διοργάνωση ενός ΕνδοEπιχειρησιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Υλοποίηση των προγραμμάτων
 • Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεματικών ενοτήτων:

 • Management
 • Marketing
 • Πωλήσεις
 • Soft Skills
 • Οικονομικά
 • Εργασιακά – Ασφαλιστικά – Φορολογικά
 • Logistics – Αποθήκη
 • Πληροφορική και Οργάνωση Γραφείου
 • Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Περιβάλλον
 • Ποιότητα
 • Ξένες Γλώσσες

Τα EνδοΕπιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν:

 • Σε κατάλληλες αίθουσες της επιχείρησης (διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και τον κατάλληλο εξοπλισμό)
 • Στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του  Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. (χωρίς επιπρόσθετο κόστος)
 • Σε ξενοδοχεία και άλλους αντίστοιχους χώρους της επιλογής σας (εντός ή εκτός Αττικής)

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. δύνανται να επιδοτηθούν από το ΛΑΕΚ 0,24.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 αναλαμβάνει δωρεάν για τους πελάτες του τις διαδικασίες ανακοίνωσης των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ.