Tο  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  –ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, ενημερώνει ότι αναμένεται να ανακοινωθεί η δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές ειδικότητες κλάδων αιχμής»

Αντικείμενο

Η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Φάσεις Υλοποίησης

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (TrainingVoucher).

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 580 ώρες και περιλαμβάνει:

Θεωρητική Eπαγγελματική Kατάρτιση 200 ωρών στις ειδικότητες

Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων

Πρακτική άσκηση 380 ωρών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που ασκούν συναφή οικονομική δραστηριότητα    Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποστήριξη Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Ειδικότερα η Δράση αποσκοπεί:

 • Στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ των άνεργων με την απόκτηση ή την αναβάθμιση εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης
 • Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των άνεργων στην αγορά εργασίας

Τα οφέλη των συμμετεχόντων θα είναι τα εξής:

 1. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.520 ευρώ (μικτά).
 2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθόλη την διάρκεια του προγράμματος.
 3. Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη την διάρκεια της Απασχόλησης (επαγγελματικός κίνδυνος, ατύχημα).
 4. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων
 5. Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης.
 6. Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμέτοχης

 • Επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους που μπορούν να παρέχουν πρακτική άσκηση σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα κατάρτισης και
 • Δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο
 • Για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994

Οφέλη Επιχειρήσεων:

 • Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, αριθμού ίσου έως και του 30% του απασχολούμενου προσωπικού, για διάστημα 3 μηνών (380 ώρες), χωρίς κανένα κόστος (μισθολογικό – εργοδοτικό)
 • Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που :

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Να έχουν γεννηθεί από 1/10/1971 έως 31/12/1990. Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.

Κριτήρια επιλογής (Μοριοδότηση)

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που προτίθεται να υλοποιήσει ο φορέας μας είναι τα κάτωθι:

Θεματολογία 3ων  Βασικών Πυλώνων

 Μεταποίηση/ Βιομηχανία, Κατασκευές

 • α) Τεχνικός - Συντηρητής Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

  β) Εργασίες Μόνωσης

  γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

Υγεία, Πρόνοια

 • α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση Πόνου-Ψυχολογική Στήριξη - Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας)

  β) Επαγγελματίας Καθαριστής

  γ) Λινοθηκάριος

  δ) Οροφοκόμος

Τουρισμός και Επισιτισμός
 • α) Σερβιτόρος

  β)Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου

  γ)Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

  δ)Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο της Εργασίας

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται Πιστοποίηση Κατάρτισης.

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ, Αποδεικτικό Ανανέωσης & Βεβαίωση Ανεργίας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου Σπουδών  (ή ΙΕΚ ή ΤΕΙ ή ΑΕΙ) (Σε περίπτωση ξενόγλωσσων απολυτηρίων Λυκείου απαιτείται Επίσημη Μετάφραση & αναγνώριση από ο.ε.ε.κ, ε.ο.π.π., ε.ο.π.π.ε.π., και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Βιογραφικό σημείωμα (αν υπάρχει)
 • Αριθμός Λογαριασμού & IBAN ΤΡΑΠΕΖΑΣ (1η σελίδα του βιβλιαρίου)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το Φορολογικό έτος 2019
 • Α.Μ.Κ.Α. (Φωτοτυπία εγγράφου που αποδεικνύεται ο Α.Μ.Κ.Α.)

✓ με e-mail στο ekepee@otenet.gr  ή

✓ με fax στο 2105588375, για συμμετοχή σε πρόγραμμα στην Αθήνα,

✓ με fax στο 2661181208, για συμμετοχή σε πρόγραμμα στην Κέρκυρα

Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 2105582372-373-374

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206-232

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας!

  Αίτηση Ενδιαφέροντος στην Προώθηση Απασχόλησης Άνεργων ηλικίας 30-49
  1. Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και δύναμαι να το αποδείξω αν αυτό μου ζητηθεί.


  Πληροφορίες

  Διάρκεια

  580 ώρες

  Πιστοποίηση 

  ΝΑΙ

  Γλώσσα

  Ελληνικά