Σχετικά με Μας

Το Όραμά μας

Στόχος των ενεργειών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας.

προγράμματα

Aπευθύνονται σε όλο το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα σε άνεργους ή απειλούμενους με ανεργία.

  • στοχεύουν στην απόκτηση ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
  • στην ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο
  • στην ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας
  • στην επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη

 

Το  ΕΚΕΠΕΕ ως ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά, το οποίο καλύπτει τους εξής άξονες:

Μεθοδολογία σχεδιασμού των προγραμμάτων

στην οποία ενσωματώνονται οι διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων (π.χ. μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι, οροθετικοί, κ.λπ.)

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση -Κατάρτιση.

Μαθήματα με Πλατφόρμα Ασύγχρονης ή Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Επαγγελματική Εξειδίκευση

και απόκτηση επαγγελματικής ή/και επιστημονικής ειδίκευσης σε συγκεκριμένο αντικείμενο

Σύστημα επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης

εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων καθώς και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε μελλοντικές ενέργειες κατάρτισης.

Μέθοδοι διάγνωσης

εκπαιδευτικών αναγκών, αναγκών της αγοράς εργασίας.

Σύστημα παρακολούθησης

 των εκπαιδευομένων μετά το πέρας της κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει τρόπους αναζήτησης και τοποθέτησης των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας ή δημιουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Χορήγηση Πιστοποιητικού Προσόντων

Νέα δυναμική και  οργάνωση να επεκτείνει ο Eνδιαφερόμενος τις γνώσεις και το δίκτυό του.

Συνεργασίες

 με τους πολύ έμπειρους συνεργάτες και αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς

Η δημιουργία θετικής

στάσης ως προς τη εκπαίδευση και προώθηση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη μάθηση πολιτών.