Σχετικά με εμάς

Τ ο Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου  2 , Πιστοποιημένος Φορέας   απο τον

, προσφέρει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου παράγοντα προσαρμόζοντας πάντα την παροχή υπηρεσίας στα σύγχρονα δρώμενα και δεδομένα.

Τ ο Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου  2 , υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Στόχος των ενεργειών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας, στις νέες τεχνολογίες και κυρίως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας, η πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλο το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα σε άνεργους ή απειλούμενους με ανεργία.

Ειδικότερα, οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνονται σε:

 • Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια άνεργους/ -ες,
 • Μέλη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ),
 • Επανεισερχόμενους/ -ες στην αγορά εργασίας,
 • Νεοεισερχόμενους/ -ες στην αγορά εργασίας,
 • Εργαζόμενους/ -ες σε όλους τους τομείς της οικονομίας,
 • Αυτοαπασχολούμενους/ -ες σε όλους τους τομείς της οικονομίας,
 • Επιχειρηματίες – Εργοδότες,

και στοχεύουν στην απόκτηση ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας, στην ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο, στη διευκόλυνση της πρόσβασης, στην ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, στην επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη.

Το  ΕΚΕΠΕΕ ως ΚΕΚ  διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά, το οποίο καλύπτει τους εξής άξονες:

 1. ✅Μέθοδοι διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, αναγκών της αγοράς εργασίας.
 2. ✅Μεθοδολογία σχεδιασμού των προγραμμάτων, στην οποία ενσωματώνονται οι διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων (π.χ. μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι, οροθετικοί, κ.λ.π.).
 3. ✅Σύστημα επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων καθώς και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε μελλοντικές ενέργειες κατάρτισης.
 4. ✅Σύστημα παρακολούθησης των εκπαιδευομένων μετά το πέρας της κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει τρόπους αναζήτησης και τοποθέτησης των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας ή δημιουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.