You are currently viewing 12K/2021: Προκήρυξη του ΑΣΕΠ / 101 μόνιμες θέσεις σε υπ. Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο

12K/2021: Προκήρυξη του ΑΣΕΠ / 101 μόνιμες θέσεις σε υπ. Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο

 • Post published:Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021
 • Post category:ΑΣΕΠ
 • Reading time:2 mins read

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 12Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις  13 Ιανουαρίου ημέρα  Πέμπτη και ώρα 8:00  και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

Ειδικότερα ζητείται προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών)

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής κάτωθι απαραίτητα προσόντα, τα οποία ποικίλουν για την εκάστοτε ειδικότητα:

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην υλοποίηση εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών σε NET ή/και Java, C ή/και C++, SQL, application lifecycle, GIS.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Βάσεις Δεδομένων ORACLE, Δίκτυα και Υπολογιστικά Συστήματα, Περιβάλλον λογισμικού εικονικών μηχανών, Λειτουργικών συστημάτων (Windows, LINUX), Λειτουργικών συστημάτων για εικονικές μηχανές και λογισμικού υπολογιστικού νέφους, λειτουργία δικτύων και τεχνικών ασφαλείας από κακόβουλα λογισμικά και κακόβουλων επιθέσεων.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διαχείριση και υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων.

Αναλυτικά oλόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην σχετική προκήρυξη, πρέπει:

1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης – Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και Δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε΄ της προκήρυξης.

2. Να καταθέσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο οι υποψήφιο προμηθεύονται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Να σημειωθεί ότι τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ.

Απευθυνθείτε, άμεσα, στο ekepee.gr για να κάνετε έγκυρα και ορθά την αίτησή σας.

Η υποβολή της αίτησης θα γίνει από τις 13 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη , την ημέρα που ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

 • 210 55 82 372
 • 210 55 82 373
 • 210 55 82 374

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση m.ralli@ekepee.gr αναγράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 12Κ/2021” και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνo επικοινωνία σας.

Μοριοδότηση στην προκήρυξη 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ με εύκολα Αγγλικά και εύκολη Πιστοποίηση Υπολογιστών μέσα σε λίγες ημέρες

Εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο

Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το Vellum IT Skills για να την χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ. να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.