You are currently viewing Προγράμματα Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο τομέα του Τουρισμού

Προγράμματα Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο τομέα του Τουρισμού

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών, «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, αδειοδοτημένο κέντρο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ενταγμένο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ),πρόκειται να υλοποιήσει τα νέα «Προγράμματα Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο τομέα του Τουρισμού», τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 16921.

Αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί η επίσημη Πρόσκληση του Έργου με τις απαραίτητες πληροφορίες υλοποίησης κατάρτισης. 

 Δείτε το ΦΕΚ  εδώ

Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει:

 • προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελούμενων διάρκειας 250 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, υψηλής ζήτησης
 • υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή της μεθόδου της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, διαπιστευμένων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.250€

Δικαίωμα Συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων του Υπουργείου Τουρισμού έχουν όσοι:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 • Είναι:
  • εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή
  • μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή
  • ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 250 ωρών

Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνουν όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης είναι έως 1.250€ (5 € / ώρα κατάρτισης μικτά), εφόσον παρακολουθούν ανελλιπώς και επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της Αίτησης σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  για την επιτυχή και ασφαλή υποβολή της αίτησης σας.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πληροφορίες

 • 250 ώρες
 • Ναι
 • Ελληνικά