Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,06%

Ο ΟΑΕΔ παρέχει μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,06%, σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τη δυνατότητα επιδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού της και ανταποδοτικά της επιστρέφεται το κόστος αυτής

Tο  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, αναλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών του στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ – 0,06%  , με κύριο στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση της χρηματοδότησης,  που παρέχει ο ΟΑΕΔ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Κάθε επιχείρηση καταβάλλει εργοδοτική εισφορά ύψους 0,06% επί των αποδοχών των εργαζομένων της, υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ ). Κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το 70% αυτού του πόρου για την κατάρτιση του προσωπικού της και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί μέχρι και το 100% του κόστους της εκπαίδευσης.

Βασική προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να έχει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση.

Η εργοδοτική εισφορά 0,06% (άρ. 14 Ν. 2224/94 & άρ. 10 Ν. 2336/95) καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. άρ. 1 Ν. 2434/96). Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ. Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

Η κατάθεση των προγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.

Οι διαδικασίες κατάθεσης των δικαιολογητικών μπορούν να πραγματοποιούνται εξολοκλήρου, κατόπιν υπόδειξής σας, από το «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2 , χωρίς καμία επιβάρυνση.

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20/12 του τρέχοντος έτους. Η αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης υλοποιείται εντός του επομένου χρόνου.

Τα χρήματα που κάθε εταιρεία δικαιούται, εφόσον έχει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, υπολογίζονται με βάση τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για όλο το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής:

 • Bήμα 1ο: Ο εργοδότης προϋπολογίζει τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων για τους οποίους η επιχείρηση πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος (14 μισθοί)
 • Bήμα 2ο: Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με το 0,24%. Το αποτέλεσμα της πράξης είναι το ποσό που ο εργοδότης μπορεί να αξιοποιήσει για προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού μέσα στο έτος, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει ο ΟΑΕΔ
 • Bήμα 3ο: Μέσω του προγράμματος και σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ο οργανισμός μας μπορεί να παρέχει, η επιχείρησή σας έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει το προσωπικό της χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού της καθώς αξιοποιεί τους πόρους, τους οποίους έχει συγκεντρώσει από τον ΛΑΕΚ 0,06%.
 1. Συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού του εκπαιδευτικού πλάνου της εταιρίας
 2. Διαμόρφωση των προγραμμάτων κατάρτισης που επιθυμεί να υλοποιήσει η εταιρία με βάση τις προδιαγραφές του ΛΑΕΚ 
 3. Κατάθεση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ
 4. Παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης
 5. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών των προγραμμάτων κατάρτισης
 6. Δημιουργία του απαιτούμενου φακέλου αποπληρωμής και κατάθεση του στον ΟΑΕΔ
 7. Σύνταξη τελικής αναφοράς προς την εταιρία
 8. Παρακολούθηση διαδικασίας αποπληρωμής της εταιρίας από τον ΟΑΕΔ
 9. Συνεχής ενημέρωση της εταιρίας σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ετήσιου εκπαιδευτικού της πλάνου

✅Μείωση της ετήσιας δαπάνης διαχείρισης του προγράμματος ΛΑΕΚ – 0,06%

✅Αποδέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας από διαδικασίες ρουτίνας χωρίς διοικητική προστιθέμενη αξία

✅Βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης του προγράμματος ΛΑΕΚ – 0,06%

✅Αύξηση του επιστρεφόμενου ποσού ΛΑΕΚ – 0,06%.

✅Ταχύτερη δυνατή είσπραξη του δικαιούμενου ποσού επιστροφής

✅Άμεση και συνεχής ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος