Το ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε., στα πλαίσια της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχει, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του προσωπικού τους.

Πρόκειται για προγράμματα απόλυτα προσαρμοσμένα στις τρέχουσες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, των εκπαιδευόμενων τμημάτων και των στελεχών τους.

Για την τελική διαμόρφωσή του κάθε προγράμματος, πάντοτε προηγείται συνεργασία της Επιχείρησης, του Υπεύθυνου Συμβούλου του ΚΕΚ και του Εισηγητή.

Το ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε συνεργάζεται με εισηγητές, οι οποίοι διαθέτουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
Το ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε διοργανώνει και υλοποιεί προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχο της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί η:

 • Δημιουργία μιας βάσης άμεσα διαθέσιμων και ικανών στελεχών για την ανάληψη νέων και υψηλών απαιτήσεων αρμοδιοτήτων
 • Ενίσχυση της ικανότητας της επιχείρησης για προσαρμογή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών μέσω ενός υψηλά καταρτισμένου προσωπικού
 • Εγκαθίδρυση μιας επαρκούς, αποτελεσματικής και υψηλά κινητοποιούμενης ομάδας, η οποία θα ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και θα ανυψώνει το ηθικό των εργαζομένων
 • Διασφάλιση ενός επαρκούς και ικανού ανθρώπινου δυναμικού για την προαγωγή και την ανάπτυξη της επιχείρησης

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την διοργάνωση ενός Ενδοεπιχειρησιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Υλοποίηση των προγραμμάτων
 • Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεματικών ενοτήτων:

 • Management
 • Marketing
 • Πωλήσεις
 • Soft Skills
 • Οικονομικά
 • Εργασιακά – Ασφαλιστικά – Φορολογικά
 • Logistics – Αποθήκη
 • Πληροφορική και Οργάνωση Γραφείου
 • Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Περιβάλλον
 • Ποιότητα
 • Ξένες Γλώσσες

Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν:

 • Σε κατάλληλες αίθουσες της επιχείρησης (διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και τον κατάλληλο εξοπλισμό)
 • Στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. (χωρίς επιπρόσθετο κόστος)
 • Σε ξενοδοχεία και άλλους αντίστοιχους χώρους της επιλογής σας (εντός ή εκτός Αττικής)

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. δύνανται να επιδοτηθούν από το ΛΑΕΚ 0,45.

Το ΚΕΚ αναλαμβάνει δωρεάν για τους πελάτες του τις διαδικασίες ανακοίνωσης των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ.

endoepixirisiaka